UTB

O institutu

Řešené projekty

Projekty Technologické Agentury ČR

TE02000006 – Projekt Centra kompetence „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“ v konsorciu UTB a 7 partnerů (SYNPO, akciová společnost, Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., Státní zdravotní ústav, Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta, INOTEX spol. s r.o., Biomedica, spol. s r. o.) – 2014-2019
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TE01020216 – Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ v konsorciu UTB a 5 firem (Fatra a.s., Spur a.s., Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M s.r.o.) – 2012-2019
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TH01011438 – Projekt Epsilon „Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů – PURKOMP“; spolupráce UTB a 2 firem (5M s. r. o. a TOSEDA s.r.o.) 2015 – 2017
doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

TH02020836 – Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou (2017-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

04/1/2016/GAMA – Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží (2017-2018)
Ing. Kucharczyk Pavel, Ph.D.

TJ01000142 – Projekt ZÉTA “ Individuální zdravé obouvání “ (2018-2019)
Ing. Petra Barešová, BA (Hons), MSc. 

TG03010052 – Projekt GAMA „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ (2016-2019)
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

QJ1310254 – Výzkum využití syrovátky, jako odpadní látky mlékárenského průmyslu, k produkci antimikrobiálních sloučenin pro modifikace hydrofilních polymerních systémů s využitím v kosmetických a medicinálních aplikacích (ve spolupráci s firmami Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. a MVDr. Jiří Pantůček – TOPVET) – 2013-2017

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

 

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

min prum a obch

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 – Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů (2016-2019)

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Cílem projektu je vyvinout kompozitní materiál na bázi reaktoplastů, který by vyhověl normě EN 45545 a dosahoval stupně odolnosti R1 HL3 pro použití v kolejových dopravních prostředcích.

min prum a obch

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 – Stenopeický otvor pro korekci presbyopie (2016-2019)

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
V řešeném projektu se jedná o vývoj a přípravu kruhové clony pro léčbu presbyopie, popř. další zásahy, na základě aplikace černého pigmentu na obnaženou Bowmanovu membránu rohovky, nebo do stromatu rohovky na plochu po seříznutí vrchlíku s jeho opětovnou repozicí.

FV10756 – Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách (2016-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FV20088 – Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu (2017-2019)
doc. Ing Tomáš Sedláček, Ph.D.

Projekty Grantové Agentury ČR

15-08287Y – Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biodegradovatelných polymerních matricích – 2015 – 2017
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

GA16-05961S – Pokročilé nosiče platinových léčiv – 2016–2018
Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

16-20361Y – Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu – 2016-2018
doc. Ing. Sedlačík Michal, Ph.D.

17-05095S – Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů (2017-2019)
doc. Ing. Humpolíček Petr, Ph.D.

17-24730S – Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv (2017-2019)
doc. Ing. Sedlačík Michal, Ph.D.

17-10813S – Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou (2017-2019)
doc. Ing.Lehocký Marián, Ph.D.

17-16928Y – Modifikace degradačního chování biologicky rozložitelného polyesteru – polylaktidu pomocí specificky funkcionalizovaných aditiv (2017-2019)
Ing. Kucharczyk Pavel Ing., Ph.D.

 

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

7AMB16AT033 – Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic – (2016-2017, MSM/7A)
doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

8E15B007 – Projekt mobilit na téma „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí “ v rámci programu MŠMT – mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, ČESKO-BAVORSKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017
Dr.-Ing. Radek Stoček

LO1504 Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

7AMB16PL070 – Nové zpracovatelské techniky biologicky rozložitelných polymerů pro biomediciální aplikace (2016 – 2017)
prof. Ing. Sedlařík Vladimír , Ph.D.

UNI1A/2017 – Zvyšování odborných kompetencí studentů doktorských studijních programů v technicky zaměřených oborech (2017)
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D.

8X17021 – Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic (2017-2018)
doc. Ing. Lehocký Marián , Ph.D.

LTACH17015 – Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy (2017-2019)
doc. Dr. Natalia Kazantseva

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI – Cílem projektu je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.

Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován EU.
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka Ph.D.

opvvv

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).
prof. Ing. Petr Sáha, CSc

opvvv

Projekty interní grantové agentury

IGA/FT/2017/011 – Plazmatické úpravy mikro a nano texturovaných povrchů a studium jejich vlivu na vývoj buněčných kultur (2017)
Ing. Martin Minařík

IGA/CPS/2017/001 – Biologické hodnocení polymerů (2017)
Ing. Mikušová Nikola 

IGA/CPS/2017/002 – Analýza kompozitních laminátů vyztužených skleněnými vlákny s integrovanou vrstvou uhlíkových trubiček dekorovaných Ag klastry pro detekci deformace (2017)
doc. Ing. Petr Slobodian Ph.D.

IGA/CPS/2017/004 – Vyhodnocení vlivu přídavku uhlíkatých nanoaditiv na magnetoreologický výkon a příprava elektroreologické suspenze se zvýšenou sedimentační stabilitou (2017)
Ing. Martin Cvek

IGA/CPS/2017/005 – Bioaktivní systémy pro medicínské a průmyslové aplikace (2017)
Ing. Lucie Nogolová

IGA/CPS/2017/006 – Vliv termického stárnutí na iniciaci trhlin v pryži (2017)
Dr. Ing. Radek Stoček

IGA/CPS/2017/007 – Příprava a charakterizace nanostrukturovaných polymerních a kompozitních systémů (2017)
Ing. Podlipný David 

IGA/CPS/2017/008 – Příprava a charakterizace nanočástic a tenkých nanokompozitních filmů z nich připravených (2017)
Thaiskang Jamatia

IGA/CPS/003 – Příprava a charakterizace hydrogelu na bázi bakteriální celulózy (BC) se zvýšenou / zlepšenou mechanickou a bio-adhezivní vlastností
Smarak Bandyopadhyay

Projekty Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

Cost Action NEWGEN – MP1301: „Calcium rich polymeric scaffolds for bone tissue engineering“, 2013 – 2017.

Zavřít

Fakulty a součásti