Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O institutu

Řešené projekty

Projekty Technologické Agentury ČR

TP01010006 – Projekt GAMA „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II“ – 2020-2022
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA TP01010006 „Designový návrh volejbalového míče“ – 6/2020-12/2020
Ing. Martina Černeková, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA TP01010006 „Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi“ – 2020-2021
F. Asabuwa Ngwabebhoh, MSc, Ph.D

Dílčí projekt GAMA TP01010006 „Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu“ – 2020-2021
Ing. Jaroslav Císař

Dílčí projekt GAMA TP01010006 „Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů“ – 2020-2021
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA TP01010006 „Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu“ – 2020-2021
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA TP01010006 „Úprava receptury pro zvýšení adhezních vlastností pryže a odolnosti proti dynamickému oděru“ – 2020-2021
Ing. Luděk Suchomel

TH02020836 – Projekt Epsilon “Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou” (spolupráce UTB a BLATINIE, a.s.) – 2017-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TH03020117 – Projekt Epsilon „Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků“ (spolupráce s Centrem organické chemie s.r.o.) – 2018 – 2021
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TH04020466 – Projekt Epsilon “REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu” (spolupráce UTB a 5M s.r.o.) – 2019-2022
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TH04020234 – Projekt Epsilon “Inteligentní manžeta s uhlíkovou nanostrukturou snímající pohyb kloubů pro cílený trénink pohybu, diagnózu změny pohybu a rehabilitaci pacientů” (spolupráce UTB, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Miomove s.r.o. – 2019-2020
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

TJ02000125 – Projekt ZÉTA „Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu chodidla“ – 2019-2021
MgA. Zuzana Bahulová, Ph.D.

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

QK1910392 – Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů (spolupráce UTB, LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o) – 2019-2023
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012417 – MIOMOVE (2017 – 2020)

Cílem projektu je výzkum a vývoj technického řešení technologie MIOMOVE, sbírající, vyhodnocující a poskytující i v reálném čase data a informace důležité pro komplexní analýzu sil souvisejících s pohybem lidského těla. Výstupem projektu je prototyp.

Hlavní aktivity: průmyslový výzkum, experimentální vývoj
Manažer projektu: Daniel Majc, jednatel společnosti HD GEO s.r.o.

FV10756 – Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách (2016-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FV30048 – Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů, (spolupráce UTB a Synthesia, a.s.), (2018-2021)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FV40377 – Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky (2019-2022)
Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

Projekty Grantové Agentury ČR

GA19-23513S – Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli – 2019-2021
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

GA19-23647S – Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů – 2019-2021
Raghvendra Singh Yadav, Dr.

GA19-17457S – Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství – 2019-2021
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

GA19-16861S – Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách – 2019-2021
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

LO1504 – Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

8JPL19031 – Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů – 2019-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.  

LTAB19019 – Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů – 2019-2021
Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI
Cílem projektu je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.
Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován EU.
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).
Projekt Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen jak na podporu profesního růstu výzkumných pracovníků UTB a na rozvoj jednotlivých výzkumných pracovišť UTB prostřednictvím posílení lidských zdrojů, tak také na posílení mezinárodní spolupráce. Naplnění výše uvedeného bude docházet prostřednictvím mobilit výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pobyty výzkumných pracovníků na UTB v případě příjezdů do ČR.
Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Projekty interní grantové agentury

 

Fakulty a součásti

Zavřít