UTB

Organizační členění

Centrum transferu technologií

Zabezpečování průmyslově právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje (VaV) a provádění potřebných kroků vedoucích k jejich komercializaci je na UTB předmětem činnosti specializovaného Centra transferu technologií (CTT). CTT je navíc významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí díky patentovým službám, které CTT provádí nejen interně pro UTB, ale poskytuje konzultace, rešerše a posudky také pro průmyslové subjekty – externí přihlašovatele.
Na CTT je registrováno 17 licenčních smluv, z toho 5 smluv bylo uzavřeno v roce 2016. Dále je na CTT registrováno 6 smluv o spolupráci s praxí a 15 smluv o spolupráci a využití výsledků výzkumu a vývoje při řešení společného projektu, z toho 3 byly uzavřeny v roce 2016.

Transfer technologií a znalostí je rovněž uskutečňován prostřednictvím profesních sdružení, jichž je CTT nebo jeho patentoví zástupci členem:

  • Asociace inovačního podnikání České republiky, z. s.,
  • Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.,
  • Transfera.cz,
  • European Patent Institute,
  • Komora patentových zástupců ČR.

Přenos poznatků do praxe je uskutečňován prostřednictvím spolupráce s podniky vedoucí k využití výsledků výzkumu a vývoje a probíhá souběžně ve dvou úrovních:
a) smluvní a kolaborativní výzkum, který ověřuje a rozvíjí spolupráci s podnikovým sektorem; tento rozvoj se projevuje v nárůstu smluvního výzkumu,
b) projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou podpořeny především od národních poskytovatelů, a přenos poznatků do praxe je vždy předmětem smlouvy o využití výsledků řešení projektu.

Přenos poznatků do praxe vychází z Baťovských principů podnikání v rámci rozvoje procesu transferu technologií na bázi kooperace a posilování vazeb univerzita – podniky – regionální samospráva.

V roce 2016 bylo také otevřeno CKP UPPER určené pro start-upové firmy z oblasti kreativních průmyslů a pro Audiovizuální centrum FMK. Plní zároveň poradenskou roli pro potřeby začínajících firem z fakult UTB.

Statut a náplň činnosti Centra transferu technologií

Centrum transferu technologií bylo zřízeno k 1.1.2008 jako výstup realizace projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“ a je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu. Posláním CTT je napomoci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Centrum transferu technologií poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, konzultantskou a informační činnost ve věcech licencí a know-how, transferu technologií,  autorských práv a dalších souvisejících oblastí pro akademické a vědecké pracovníky, studenty i externí organizace při ochraně výsledků výzkumu a vývoje a jejich následném komerčním využití. Dále nabízí související služby a následnou evidenci v praxi využitelných výsledků výzkumu a vývoje, které nepodléhají zápisnému řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR – jedná se o výsledky typu poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, specializované mapy, software či výzkumná zpráva.

Vedle poradenství, konzultací a odborných posudků v uvedených oblastech nabízí Centrum transferu technologií přímé zastupování klientů ve věci průmyslových práv před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) a WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví).

Zavřít

Fakulty a součásti