Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O institutu

Profil institutu

Univerzitní institut (UNI) byl zřízen na základě Rozhodnutí č. 2 Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) ze dne 24. června 2003.

Právní postavení :  Vysokoškolský ústav – součást univerzitní veřejné vysoké školy UTB ve Zlíně.

V souladu s čl. 3 Statutu UTB uskutečňuje UNI transfer technologií, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, zejména pak:

 1. vytváří podmínky pro účinnou a efektivní spolupráci UTB s průmyslovou sférou a orgány místní a regionální správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií,
 2. podporuje tvůrčí a inovační aktivity zaměstnanců UTB,
 3. vytváří podmínky pro zajištění ochrany práv duševního vlastnictví,
 4. vytváří podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, zaměřených na realizaci nových technologií, konkurenceschopných výrobků a služeb,
 5. realizuje doplňkové činnosti, ve kterých je využíván potenciál UNI v oblasti projektové a tvůrčí činnosti organizované v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statutem UTB,
 6. uskutečňuje, podporuje a organizuje další činnosti podle čl. 3 odst. 5 Statutu UTB v rámci svých pravomocí a možností,
 7. podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů UTB.

UNI se organizačně člení na:

 1. Útvar ředitele UNI
 2. Centrum polymerních systémů
 3. Centrum transferu technologií
 4. Centrum výzkumu obouvání
 5. další specializované útvary vznikající podle potřeby naplňování činnosti UNI.

Řídicí strukturu UNI tvoří ředitel UNI, ekonom UNI, ředitel Centra polymerních systémů, ředitel Centra transferu technologií a další vedoucí zaměstnanci uvedení ve vnitřní normě UTB podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Statutu UTB, kterou vydává ředitel UNI.

Na základě rozhodnutí ředitele UNI se na UNI podle potřeby zřizují poradní sbory a pracovní skupiny.

Poradním sborem ředitele UNI je vedení UNI ve složení:

 1. ředitel UNI
 2. ekonom UNI
 3. ředitel Centra polymerních systémů
 4. ředitel Centra transferu technologií
 5. ředitel Centra výzkumu obouvání
 6. další zaměstnanci UTB podle rozhodnutí ředitele UNI.

 

Fakulty a součásti

Zavřít