Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědeckotechnický park

Spolupráce s praxí

Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB ve Zlíně zajišťován prostřednictvím Centra transferu technologií (CTT), které bylo založeno v roce 2008 jako specializované pracoviště pro spolupráci s aplikační sférou a transfer výsledků výzkumu a vývoje (VaV), a které je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu UTB ve Zlíně. Zabezpečování průmyslově právní ochrany výsledků VaV a provádění potřebných kroků vedoucích k jejich komercializaci je na UTB předmětem činnosti tohoto specializovaného pracoviště. Rozvoj činnosti a služeb CTT je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe. CTT je navíc významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí díky specializovaným službám z oblasti průmyslově právní ochrany, které provádí nejen interně pro UTB, ale pokud jde o poskytování konzultací, zpracování rešerší a posudků, také pro průmyslové subjekty – externí partnery nebo další zájemce.

Novou možností spolupráce s aplikační sférou byly v roce 2022 spolupráce v rámci projektů Technologické Agentury ČR (GAMA 2, Epsilon, Théta), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Strukturální fondy EU – OP VVV, Soutěž Juniorské granty UTB ve Zlíně (JUNG).

Fakulty a součásti

Zavřít