Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Vzpomínka na profesora Josefa Kubáta, dr.h.c.

Světoznámý profesor Josef Kubát zemřel koncem prosince 2023 ve Stockholmu.

Narodil se a žil v Roztokách u Jílemnice. V roce 1945 odešel studovat na Royal Institute of Technology ve Stockholmu teoretickou fyziku a chemii, po skončení studia se věnoval studiu celulózy ve výzkumném ústavu ve Stokholmu. Po několika letech se vrátil na Royal Institut of Technology ve Stockholmu již jako zkušený výzkumník. V roce 1969 byl pozván na Chalmers Univerzity of Technology, Gothenburg, aby založil katedru polymerních materiálů. V tomto období byl také zvolen prezidentem celosvětové Reologické společnosti. Jeho zásluhou se jeho katedra stala uznávaným a bohatým mezinárodním centrem polymerního výzkumu.

Josefovy mezinárodní kontakty vedly k uspořádání VII. mezinárodního reologického kongresu v Göteborgu v roce 1976. Kongres byl úspěšný s více než 500 účastníky s celkem 243 prezentacemi včetně 29 zvaných příspěvků, a nadále byl organizován každé dva roky. Josef Kubát sloužil jako nepřekonatelný prezident společnosti až do roku 1983.

Byl též členem German Rheological Society. Během kongresu roce v 1999 v Lipsku byl profesor Kubát oceněn „Ehrenmitgliedschaft“. Této pocty se od roku 1951 dostalo pouze sedmi lidem, Josef byl třetím z nich a jeho děkovnému projevu, předneseném ve staroněmčině, aplaudovali ve stoje po dlouhé minuty všichni současní velikáni polymerních věd.

Je autorem Kubátovy relaxační teorie, která vysvětluje objemové změny hmoty na atomární úrovni. Věhlasu dosáhl i v dalších oborech jako biopolymerní vědy, elektricky vodivých polymerních systémech či reologii tuhé fáze. Za zásluhy o rozvoj vědy obdržel švédský řád The Royal Ord of the Northern Star. Dlouhodobě podporoval českou vědu a české vědecké pracovníky, za což byl oceněn Hlávkovou medailí, Českou akademií věd v Praze.

Významně se zasloužil o rozvoj VUT , fakulty technologické ve Zlíně, kde obdržel na návrh fakulty technologické čestný doktorát VUT v Brně. Umožnil celé řadě pracovníků a studentů Fakulty technologické dlouhodobé studijní pobyty na Chalmers University of Technology. Finančně podporoval Fakultu technologickou, která tak získávala v devadesátých letech moderní přístrojové vybavení pro svůj výzkum. Díky této podpoře se FT začala prosazovat v mezinárodním prostředí a stala se začátkem 90. let nejlepší fakultou VUT v oblasti mezinárodních vztahů. Bez jeho podpory by zcela určitě nemohla univerzita ve Zlíně vzniknout.

Zasloužil se také o rozvoj Zlína, protože požádal svou příbuznou, architektku Evu Jiřičnou, o spolupráci s nově vzniklou Univerzitou Tomáše Bati. Jejím prvním projektem bylo Univerzitní centrum, které spolu s Kongresovým centrem vytváří novodobou dominantou města. Díky panu profesorovi Kubátovi se na FT

začaly pěstovat obory, kterými se zlínská polymerní věda stala celosvětově uznávána. Jeho zásluhou působí ve Zlíně celá řadu mezinárodně uznávaných profesorů a také prosperující výzkumná jednotka Centrum polymerních systémů, která je součástí Univerzitního Institutu.

S univerzitou spolupracoval až do konce svého života. Ve svém pokročilém věku poskytoval odborné konzultace, které byly vždy nadstandartní. Každý, kdo měl možnost ho potkat, si cenil jeho geniálního úsudku. Jako příklad lze uvést jedno z jeho mnoha doporučení – „Nemusíte šetřit, stačí dobře vydělávat“.

Fakulty a součásti

Zavřít