Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Řešené projekty

Gama 2

Vyhlášení 3. kola interního výběrového řízení pro dílčí projekty na podporu PoC aktivit programu GAMA 2.

Vyhlášení 3. kola výzvy.

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

UTB ve Zlíně získala v rámci programu GAMA 2 podporu na projekt Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II. Finanční prostředky budou alokovány během let 2020-2022 celkem 12 dílčím projektům, a to na základě výběru ve 3 výzvách interní soutěže.

Projekty proof of concept (dále jen PoC) jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Výsledky musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořeny budou pouze takové aktivity aplikovaného výzkumu/experimentálního vývoje, které nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání:

 • prototypu;
 • funkčního vzorku;
 • průmyslového vzoru;
 • užitného vzoru;
 • zkušební série,
 • materiálu s ověřenými vlastnostmi;
 • metodiky s ověřenými vlastnostmi;
 • uzavřené licenční smlouvy;
 • založené start-up společnosti;
 • založené spin-off společnosti;
 • případně dalších uzavřených smluv souvisejících s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.

Harmonogram 3. výzvy na podávání přihlášek projektů Proof-of-Concept (PoC)

DatumHarmonogram
15. 3. 2021Vyhlášení 3. výzvy na podávání návrhů dílčích projektů PoC
23. 3. 2021Informační seminář pro zájemce 3. výzvy (14:00, online po předchozí registraci na e-mailu kominkova@utb.cz)
26. 4. 2021Termín pro odevzdání návrhů dílčích projektů (včetně zadání do GaP)
do 7. 5. 2021Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Centrem transferu technologií
do 21. 5. 2021Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Radou pro komercializaci
do 31. 5. 2021Zasedání Rady pro komercializaci – doporučení vybraných projektů k realizaci rektorovi UTB
Podepsání dílčích projektů rektorem UTB, informování navrhovatelů
1. 6. 2021Zahájení řešení dílčích projektů PoC (odsouhlasených TAČR)

Přihlášky projektů Proof of concept

Pro přihlášení návrhu dílčího projektu do interní soutěže je nezbytné zaevidovat projekt v modulu Granty a projekty (dále jen GaP) informačního systému OBD. Zde doloží  řešitelé v elektronické formě tyto dokumenty:

 • komercializační dotazník
 • finanční plán
 • prohlášení k návrhu projektu proof of concept (naskenovaný dokument s podpisem přímého nadřízeného)

Aktuální verze výše uvedených dokumentů jsou dostupné jako přílohy směrnice rektora č. 26/2019 (Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB) – příloha 3, 4 a 5

Fakulta/součást přebírá v případě schválení dílčího projektu odpovědnost za dosažení výstupů deklarovaných v návrhu dílčího projektu, proto je nezbytné přihlášení návrhu projektu do interní soutěže předjednat (na fakultě/součásti).

Detailní informace o podmínkách řešení dílčích projektů budou prezentovány na informačním semináři v úterý 23. 3. 2021 od 14 hodin online přes MS Teams (zájemci hlaste se prosím na e-mail kominkova@utb.cz ).

Komercializační dotazník

Finanční plán

Prohlášení

Kontakt

Ing. Miroslava Komínková, Ph.D. (projektový koordinátor)
e-mail: kominkova@utb.cz
tel.: 576 038 000,
kancelář č. 408, Univerzitní institut U11, Vědeckotechnický park UTB
web: www.utb.cz/uni; isctt.utb.cz

 

Fakulty a součásti

Zavřít